Agrostaar KB, spol. s r.o.

Spoločnosť sa zaoberá poľnohospodárskou činnosťou vo veľkovýrobných podmienkach. Podnik hospodári v kukuričnej výrobnej oblasti.


Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.7.1998 a s dodatkom č. 1 zo dňa 30.7.1998. Bola zapísaná do Obchodného registra dňa 8.9.1998, IČO: 36 229 156. Podnik začal svoju činnosť v rastlinnej výrobe na 350 ha a postupne rozšíril podnikanie ako v rastlinnej, tak aj v živočíšnej výrobe. Poľnohospodársky podnik leží v južnej časti galantského okresu, 20 km od okresného mesta, obhospodaruje sedem katastrálnych území. Nadmorská výška je 110 až 114 m. Obec Kráľov Brod sa nachádza v suchom klimatickom pásme. Pôdy majú charakter ťažšieho typu (hlinito-piesočnaté), čo sťažuje obrábanie pôdy. Prevládajúcim druhom pôdy je černozem.


vlnka


vlnka

Hydina kráľov je chovaná bezstresovo,
v obohatených chovoch.


Základný profil podniku je produkcia rastlinnej a živočíšnej výroby. Od roku 2013 sa podnik stal výrobcom elektrickej energie vo vlastnej bioplynovej stanici.


Podnik hospodári na výmere 2 050 ha pôdy, na ktorej uplatňuje technológiu obrábania Farmfoods konceptu a NATUR. V osevnom postupe obilniny predstavujú 55 %, olejniny 20 %, krmoviny na ornej pôdy 20 %, strukoviny 4 % a ovocné sady 1 %. Vysoký podiel krmovín súvisí s tým, že spoločnosť prevádzkuje bioplynovú stanicu, ktorá ročne potrebuje cca 12 500 ton kukuričnej siláže.


V integrovanej produkcii ovocia podnik pestuje jablone a broskyne. Hľadá odbyt aj pre také perspektívne ovocie ako sú nektarinky. V rámci rastlinnej výroby, okrem tradičných plodín, pestujeme ako náhradu cukrovej repy mak siaty pre farmaceutický priemysel, ako aj pre sieť predajní FARMFOODS.


Živočíšna výroba je realizovaná na troch strediskách. Farma hovädzieho dobytka je uzavretým chovom dojníc, jalovíc a výkrmových býkov. Podnik je zameraný na výrobu mlieka (1 200 000 kg mlieka za rok), z ktorej časť predávame cez mobilný mliečny automat, väčšiu časť predávame na spracovateľské účely. Stádo kráv je z 90 % červenostrakatý holštajnský dobytok. Druhým pilierom živočíšnej výroby je výkrm brojlerových kurčiat. Tretím pilierom živočíšnej výroby je chov vodnej hydiny, a to kačíc. Podnik je na Slovensku jediný, ktorý v chove Pekinskej bielej kačice udržuje šľachtiteľský a rozmnožovací chov. V chove hydiny uplatňujeme Európske predpisy pre pohodu zvierat (welfare) a Farmfoods koncept, a práve preto dosahujeme veľmi dobrú kvalitu hydinového mäsa.vlnka


Nové technológie a investície

Poľnohospodársky podnik každý rok investuje nemalé prostriedky do najmodernejších technológií, výkonnej techniky a tiež do inovácii pracovných procesov. Vďaka týmto krokom dokážeme ušetriť značné finančné čiastky pre pomerne vysokú produktivitu práce. Spoločnosť postupne rekonštruuje objekty živočíšnej výroby. V chove dojníc sme zrekonštruovali priestory mliečnice. Výmenou striech v chove brojlerových kurčiat sa taktiež podarilo znížiť energetickú náročnosť stavieb. Na farme kačíc sme čiastočne zmodernizovali priestory liahiarne, zakúpili sme nové liahne pre chov malých aj brojlerových kačíc. Všetky tieto modernizácie nám garantujú vysokú pohodu zvierat.


V rastlinnej výrobe každoročne obnovujeme strojový park, na základe nových vedeckých poznatkov obrábania pôdy, rozmetania živín a aplikácie organickej hmoty. V roku 2013 v poľnohospodárskom podniku AGROSTAAR KB spol. s r.o. nastali výrazné zmeny. Do prevádzky sme vložili veľkú investíciu - bioplynovú stanicu za 3,2 mil. eur. Elektrická energia vyrobená na tejto stanici stabilizovala mesačné tržby našej spoločnosti.


Rok 2016 priniesol ďalšiu veľkú investíciu – bitúnok hydiny. Tu je porážaná, rozrábaná a balená nami vyprodukovaná vodná a hrabavá hydina. Bitúnok je súčasťou združenia FARMFOODS, prevádzkujúceho krátky dodávateľský reťazec z našich polí, maštalí, výrobných potravinárskych prevádzok až na váš stôl prostredníctvom vlastných potravinárskych predajní.
vlnka

Porážka a spracovanie hydiny kráľov

Kačice a kurčatá sú chované na našich farmách vo welfare-ových chovoch. Odtiaľ sú privážané na bitúnok v certifikovaných prepravných klietkach. Tu následne prichádza k samotnej porážke.


Zariadenie je umiestnené na pozemku, parcelné číslo 1200/194, 195 v k. ú. obce Kráľov Brod. Pozemok sa nachádza v obci vedľa cesty III. triedy a je oplotený 2,0 m vysokým plotom. Vstup na pozemok je zabezpečený prostredníctvom vstupnej brány. Na pozemku sa nachádza príjazdová komunikácia, spevnené plochy slúžiace pre komunikáciu, parkovanie a niekoľko objektov, ktoré slúžia na poľnohospodárske účely. Celková úžitková plocha areálu má 572,86 metrov štvorcových.
Bitúnok s rozrábkou je jednopodlažný objekt. V časti objektu sa nachádza bitúnok (porážkareň, rozrábka, chladiareň, mraziareň, baliareň), sociálne zariadenie, šatne a kancelárie. Prevádzka bitúnku je rozdelená na „špinavú a čistú časť“. Každá z týchto častí má samostatný vstup, čistú a špinavú šatňu a sociálne zariadenie. Spoločným priestorom pre obe časti je denná miestnosť pre zamestnancov.


vlnka

Živá hydina je dovezená v dopravných klietkach príjazdovou cestou cez vstupnú bránu na vonkajší betónový areál bitúnku. Následne je vykladaná pod prístreškom so samostatnou kanalizáciou, kde zároveň prejde veterinárnou kontrolou.
Hydina, ktorá nespĺňa veterinárne požiadavky alebo javí známky choroby je umiestnená do veterinárneho laboratória v miestnosti č. 1.35. Uhynuté jedince sú podrobené pitve a umiestnené v miestnosti č. 1.19 - Chladený sklad odpadov (+2 až -2 °C). Po vyexpedovaní klietok z prepravného vozidla sú klietky umyté vodou pri teplote 60 °C a vydezinfikované. Následne opúšťa areál bitúnku výjazdovou bránou.


vlnka

Špinavá časť prevádzky má samostatný kanalizačný systém odvádzaný do zbernej žumpy určenej pre špinavú časť prevádzky. Dovezená hydina sa umiestňuje do miestnosti č. 1.33 – Porážka, kde je inštalovaná poloautomatická linka na porážku a čistenie hydiny značky SAMPO.
Uvedenú linku obsluhujú dvaja zamestnanci, ktorí vkladajú hydinu do zariadenia. Po omráčení elektrickým prúdom hydina pokračuje do sektoru odkrvenia. Samotnú porážku hydiny vykonáva zamestnanec manuálne ostrým nožom. Krv je zadržiavaná v určenom kontajneri, následne umiestnená do chladiaceho boxu pre odpady v miestnosti č. 1.19 – Chladený sklad odpadov (+2 až -2 °C) a neskôr je zneškodnená v kafilérii alebo v hygienizačnej jednotke bioplynovej stanice.
Po odkrvení, linka premiestni telá zvierat do sektoru obárania, v ktorej je teplota vody udržiavaná na požadovanej teplote, t.j. pre kačice 65 - 70 °C, pre kurence 58 – 62 °C. Z obáracej časti technologického zariadenia je hydina presunutá do sektoru odperenia.
Odperenie funguje na základe stáleho prúdenia vody na báze rotujúcej spodnej časti šklbača pomocou gumenných prstov, ktoré vyčnievajú na boku z vnútornej strany šklbacieho vedra. Perie je zachytávané do určeného kontajnera a po naplnení expedované do miestnosti č. 1.19 - Chladený sklad odpadov (+2 až -2 °C).
Telá zbavené peria sú pásovým dopravníkom dopravené do miestnosti č. 1.22 – Pitvanie, ktorá je už súčasťou „čistej časti prevádzky“.


vlnka

Prázdne klietky, po vyložení hydiny, putujú z miestnosti 1.33 – Porážka do miestnosti č. 1.34 – Umývanie a sklad klietok. Tu dochádza k ich čisteniu a dezinfekcii. Čistenie sa vykonáva prostredníctvom vysokotlakového zariadenia Kränzle PROFI 195 TST pripojeného na teplú vodu s teplotou 60 °C s použitím napeňovacieho nástavca. Na dezinfekciu sa používa prípravok SRC a VANOQUAT. Vyčistené klietky sú uskladňované a pripravené na ďalšiu nakládku.
Takýmto spôsobom je tiež čistená celá „špinavá časť prevádzky“, t.j. miesto vykládky klietok so živou hydinou (prístrešková vonkajšia časť), miestnosti č. 1.33 – Porážka a 1.34 – Umývanie a sklad klietok. Obe uvedené miestnosti disponujú zariadením pre odsávanie nadbytočnej vodnej pary vznikajúcej pri výrobnom procese.
Očistené telá, ktoré dopravil dopravník z miestnosti 1.33 – Porážka do miestnosti 1.22 – Pitvanie, sa manuálne pitvajú. Trojčlenná obsluha ručne odstráni vnútornosti z hydiny. Odrežú sa beháky, odstráni sa hltan, žalúdok a ďalšie nežiaduce vnútornosti.
Po veterinárnej kontrole sú vnútornosti rozdelené. Vyhovujúce časti idú na ďalšie spracovanie a triedenie. Časti, ktoré sú veterinárne nevyhovujúce spolu s ostatnými nežiaducimi vnútornosťami sú umiestnené v na to určenom boxe do miestnosti č. 1.19 – Chladený sklad odpadov (+2 až -2 °C). Vyhovujúce časti, ktoré sú určené k ďalšiemu spracovaniu, sú premiestnené do miestnosti č. 1.21 – Čistenie žalúdkov, kde prebieha dôkladné čistenie.
Po očistení sa uložia do miestnosti č. 1.20 – Chladenie žalúdkov (+2 až -2 °C). Telá zbavené vnútorností taktiež prechádzajú dôkladným čistením cez umývačku tiel, ktorá je súčasťou linky.
Obsluha premiestňuje umyté telá na vozíky, ktoré sa následne vkladajú do miestnosti č. 1.18 – Rýchlochladiareň (+2 až -2 °C). Tu sa hydinové mäso chladí na teplotu 4 °C. Po vychladení prechádza do miestnosti č. 1.17 – Rozrábka (+10 +12 °C), kde sa na základe objednávok vykonáva porcovanie mäsa.
Rozporcované, prípadne celé kusy hydiny spolu s vnútornosťami sa po vychladení na požadovanú teplotu dostávajú do miestnosti č. 1.07 – Balenie (+10 až +12 °C), kde obsluha prostredníctvom baliacej linky balí objednávky vákuovaním alebo balením do ochrannej atmosféry.
Časť produkcie (mrazená) prechádza do miestnosti č. 1.05 – Šokér (-38 až - 40 °C), kde sa mäso v priebehu krátkeho času, za pomoci prúdenia vzduchu, zmrazí na požadovanú teplotu. Následne prechádza do miestnosti č. 1.04 – Sklad mrazených výrobkov (-18 až -20 °C).

vlnka
Druhá časť produkcie (chladená časť) sa po zabalení ukladá do chladiaceho boxu, miestnosť č. 1.02 – Sklad chladených výrobkov (+2 až -2 °C).
Čistenie „čistej časti prevádzky“ sa vykonáva prostredníctvom vysokotlakového zariadenia Kränzle PROFI 195 TST pripojeného na teplú vodu s teplotou 60 °C s použitím napeňovacieho nástavca. Na dezinfekciu sa používa prípravok SRC a VANOQUAT.
Toto zariadenie taktiež zabezpečuje umývanie vratných debničiek, ktoré sa expedičnými vozmi vracajú prázdne späť do výroby. Vykladajú sa do miestnosti č. 1.10 – Sklad špinavých debničiek a následne sa umývajú a dezinfikujú v miestnosti č. 1.11 – Umývanie debničiek. Takto umyté sa uskladňujú v sklade čistých debničiek, miestnosť č. 1.08, pripravené na použitie.
Všetky manipulačné miestnosti vrátane chodieb, v ktorých sa nachádza alebo prepravuje chladené mäso (výrobky) sú temperované chladiacim zariadením na teplotu +10 až +12 °C. Tak ako špinavá časť, aj čistá časť prevádzky má vlastný kanalizačný systém odvádzaný do žumpy určenej pre túto časť.
Expedičná časť plochy pre príjazd automobilov je zastrešená a má vlastný vstup.Spoločnosť sa zaoberá aj pestovaním ovocných rastlín,
ako sú rôzne odroby broskýň, nektariniek a jabĺk, a taktiež produkciou slnečnicových olejov.Ovocie je dopestované v sade s aplikovaným systémom integrovanej produkcie. To znamená, že je dopestované pod prísnym dohľadom kontrolných orgánov, predovšetkým ÚKSUP-u. Pôda v ovocnom sade je pravidelne kontrolovaná a rozbory nezistili zvýšený obsah ťažkých kovov.


Odrody broskýň: Redhaven, Cresthaven, JulyElberta, Fairhaven, Fenix, Flamingo, Halehaven, Sunhaven, Fairhaven

Odrody nektariniek: Tena1, Tena2

Odrody jabĺk: Jonagold, Idared, Goldendelicious


Počas vegetácie, môžu byt porasty chemicky ošetrované len vybranými druhmi chemických ochranných prostriedkov, aj to len v limitovanom rozsahu. Dopestované ovocie je podrobené analýze na obsah cudzorodých látok.Po tejto kontrole sú v čerstvom stave bez medziskladov dodávané od výrobcu priamo do obchodov. Vybrané druhy a sorty ovocia sú sušené tradičným osvedčeným spôsobom, a preto zostáva zachovaná ich chuť a aróma.Produkt je vyrobený z vysoko olejnatej slnečnice tradičným spôsobom lisovaním za studena. Olej nie je rafinovaný, neobsahuje konzervačné látky, syntetické arómy ani farbivá. Takýmto spôsobom sa zachová prirodzená farba a aróma pôvodnej suroviny. Slnečnicový olej možno zahrievať aj na vysoké teploty (až 210°C). Je vhodný na vyprážanie a fritovanie.


vlnka