Product was successfully added to your shopping cart.

AT TATRY spol. s.r.o.

Spoločnosť AT TATRY spol. s r.o. Spišská Belá sa zaoberá pestovaním zemiakov, ich spracovaním a výrobou zemiakových produktov.

Linka na spracovanie zemiakov sa začala budovať začiatkom roku 2016 a v tom istom roku bola štátnymi orgánmi schválená, ako potravinárska prevádzka. Prevádzka je umiestnená v areáli skladového hospodárstva Spišská Belá. Je zabezpečená, aby nepriaznivo neovplyvňovala okolie a životné prostredie. Zariadenie je riešené tak, že spĺňa základné požiadavky na ochranu spracovania zemiakov a prípravy zemiakových výrobkov pred mikrobiologickou kontamináciou.
vlnka

Hlavnou myšlienkou je vyrábať potraviny bez „E-čiek“
a používať iba suroviny, pri ktorých je certifikované,
že neobsahujú GMO


Charakteristika hospodárskych dvorov spoločnosti

Spišská Belá Skladové hospodárstvo (obilie 15 000 ton, zemiaky 2 000 ton); Diagnosticko opravárenské stredisko (dielne, sklady); Podhorany-Agrofarma Sklad objemových krmív, sýpka (250 ton), ustajňovacie priestory (pre mladý HD), pozberová linka obilia, garáže, dielňa; Eurofarma Podhorany Senník (400 ton), ustajňovacie priestory (500 kusov HD).

Z hľadiska krátkodobých cieľov chce spoločnosť v rámci rastlinnej výroby rozvíjať aj naďalej program osivárstva a sadivárstva, s orientáciou na produkciu potravinárskeho obilia – pšenica, jačmeň; olejniny – repku; kvalitné zemiaky na sadbu a zemiakové hľuzy pre potreby krátkeho obchodného reťazca.V živočíšnej výrobe má spoločnosť v pláne posilniť chov dojčiacich kráv s orientáciou na mäsový program. Chov dojčiacich kráv je v štádiu rozvoja. Cieľom je rozšírenie stavov materského stáda, ale aj produkcie zástavového materiálu a výkrmových býčkov. Týmito opatreniami sa zároveň zvýši efektivita práce, čo sa následne prejaví aj vo väčšej konkurencieschopnosti spoločnosti.

Pre potreby krátkeho obchodného reťazca spoločnosť zabezpečuje zástavový materiál – samčie pohlavie hovädzieho dobytka plemena Charolais. Cieľovým parametrom je dosiahnutie hmotnosti teľaťa vo veku 8 mesiacov približne 300 kg živej váhy.

Pestovanie zemiakov na výmere 40-50 ha bude zamerané pre potreby reťazca FARMFOODS a časť je pre výrobu sadivového materiálu pre vlastnú potrebu, ale aj pre cudzích odberateľov. Za týmto účelom sú vytypované odrody zemiakov, ktoré sa najlepšie osvedčili u konečného spotrebiteľa s prihliadnutím na farbu dužiny, chuť, ale aj tvar hľúz pre veľkovýrobné spracovanie.
vlnka

Naše výnimočné zemiakárske výrobky sú vyrobené podľa
tradičných postupov a receptúr

Zemiaky sú spracované do nasledujúcich skupín:

surové

predpečené

výrobky VIT - FRIT
(napr. zeleninové chipsy)

predvarené

predpečené ochutené

výrobky zo zemiakového cesta
(pirohy, knedličky)

predvarené ochutené

zemiakové lokše

zemiakové harule

Spoločnosť má momentálne vybudované:

vhodné skladovacie priestory na diferencované uskladnenie surovín;
stavebne odčlenenú prevádzku;
vyhovujúce priestory, ktoré umožňujú zabezpečiť preventívne opatrenia na zabránenie krížovej kontaminácie;
sociálne zariadenia pre zamestnancov;
oddelený administratívny úsek;


vlnka

Technologické zariadenie je riešené a usporiadané s ohľadom
na bezpečnosť výrobkov a zachovanie ich kvality

Podlahy, steny a plochy prichádzajúce do styku s potravinami sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
Prevádzka je jednozmenná, avšak výrobný proces prebieha v časovo oddelenom režime a to nasledovne:


retazec


Objekt predstavuje samostatnú výrobnú jednotku. Prístup pre zásobovanie je ľahko dostupný, pričom prevádzka má samostatné vstupy pre príjem zemiakov a expedíciu konečných produktov. Vybavenie potravinárskej výrobne zahŕňa aj techniku pre tepelnú úpravu, chladiarenskú a mraziarenskú techniku na uskladnenie surovín a hotových výrobkov, vybavenie obslužným zariadením – vrátane stolov, pracovných dosiek a náčinia.


vlnka