AT Tatry spol. s.r.o.

Spoločnosť AT Tatry spol. s r.o. Spišská Belá sa zaoberá pestovaním zemiakov, ich spracovaním a výrobou zemiakových produktov.


Linka na spracovanie zemiakov sa začala budovať začiatkom roku 2016 a v tom istom roku bola štátnymi orgánmi schválená, ako potravinárska prevádzka. Prevádzka je umiestnená v areáli skladového hospodárstva Spišská Belá. Je zabezpečená, aby nepriaznivo neovplyvňovala okolie a životné prostredie. Zariadenie je riešené tak, že spĺňa základné požiadavky na ochranu spracovania zemiakov a prípravy zemiakových výrobkov pred mikrobiologickou kontamináciou.vlnka


vlnka

Hlavnou myšlienkou je vyrábať potraviny bez „E-čok“
a používať iba suroviny, pri ktorých je certifikované,
že neobsahujú GMO.


Charakteristika hospodárskych dvorov spoločnosti

Spišská Belá Skladové hospodárstvo (obilie 15 000 ton, zemiaky 2 000 ton); Diagnosticko opravárenské stredisko (dielne, sklady); Podhorany-Agrofarma Sklad objemových krmív, sýpka (250 ton), ustajňovacie priestory (pre mladý HD), pozberová linka obilia, garáže, dielňa; Eurofarma Podhorany Senník (400 ton), ustajňovacie priestory (500 kusov HD).


Z hľadiska krátkodobých cieľov chce spoločnosť v rámci rastlinnej výroby rozvíjať aj naďalej program osivárstva a sadivárstva, s orientáciou na produkciu potravinárskeho obilia – pšenica, jačmeň; olejniny – repku; kvalitné zemiaky na sadbu a zemiakové hľuzy pre potreby krátkeho obchodného reťazca.V živočíšnej výrobe má spoločnosť v pláne posilniť chov dojčiacich kráv s orientáciou na mäsový program. Chov dojčiacich kráv je v štádiu rozvoja. Cieľom je rozšírenie stavov materského stáda, ale aj produkcie zástavového materiálu a výkrmových býčkov. Týmito opatreniami sa zároveň zvýši efektivita práce, čo sa následne prejaví aj vo väčšej konkurencieschopnosti spoločnosti.


Pre potreby krátkeho obchodného reťazca spoločnosť zabezpečuje zástavový materiál – samčie pohlavie hovädzieho dobytka plemena Charolais. Cieľovým parametrom je dosiahnutie hmotnosti teľaťa vo veku 8 mesiacov približne 300 kg živej váhy.


Pestovanie zemiakov na výmere 40-50 ha bude zamerané pre potreby reťazca FARMFOODS a časť je pre výrobu sadivového materiálu pre vlastnú potrebu, ale aj pre cudzích odberateľov. Za týmto účelom sú vytypované odrody zemiakov, ktoré sa najlepšie osvedčili u konečného spotrebiteľa s prihliadnutím na farbu dužiny, chuť, ale aj tvar hľúz pre veľkovýrobné spracovanie.

vlnka

Naše výnimočné zemiakárske výrobky sú vyrobené podľa
tradičných postupov a receptúr.Zemiaky sú spracované do nasledujúcich skupín:

surové

predpečené

výrobky VIT - FRIT
(napr. zeleninové chipsy)

predvarené

predpečené ochutené

výrobky zo zemiakového cesta
(pirohy, knedličky)

predvarené ochutené

zemiakové lokše

zemiakové harule

Spoločnosť má momentálne vybudované:

vhodné skladovacie priestory na diferencované uskladnenie surovín,
stavebne odčlenenú prevádzku,
vyhovujúce priestory, ktoré umožňujú zabezpečiť preventívne opatrenia na zabránenie krížovej kontaminácie,
sociálne zariadenia pre zamestnancov,
oddelený administratívny úsek.vlnka

Technologické zariadenie je riešené a usporiadané s ohľadom
na bezpečnosť výrobkov a zachovanie ich kvality.


Podlahy, steny a plochy prichádzajúce do styku s potravinami sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. Prevádzka je jednozmenná, avšak výrobný proces prebieha v časovo oddelenom režime a to nasledovne:


retazec


Objekt predstavuje samostatnú výrobnú jednotku. Prístup pre zásobovanie je ľahko dostupný, pričom prevádzka má samostatné vstupy pre príjem zemiakov a expedíciu konečných produktov. Vybavenie potravinárskej výrobne zahŕňa aj techniku pre tepelnú úpravu, chladiarenskú a mraziarenskú techniku na uskladnenie surovín a hotových výrobkov, vybavenie obslužným zariadením – vrátane stolov, pracovných dosiek a náčinia.


vlnka