AT Agroturiec, spol. s.r.o.

Bitúnok v Skerešove na porážanie výkrmového hovädzieho dobytka a jahniat bol uvedený do prevádzky v roku 2014. V roku 2016 sa rozšíril o kontajnerovú časť na porážku ošípaných. Prevádzka bitúnku je umiestnená do jednopodlažného murovaného objektu, ku ktorému je pristavaný kontajnerový bitúnok na ošípané. Jeho hlavným cieľom je porážanie zvierat a to výkrmového hovädzieho dobytka a jahniat, ktoré sú chované na vlastnej farme v Gemerskej Vsi i priamo v Skerešove a ošípaných z farmy v Dúbravke, patriacej spoločnosti AT Zemplín. Priestory prevádzky sú využívané na porážanie a rozrábanie hovädzieho, bravčového a jahňacieho mäsa, týždenne hovädzí dobytok 9 ks = 9 DJ, oviec 24 ks = 4 DJ, ošípané 15 ks = 5 DJ, skladovanie v chladiacich boxoch, rozrábanie (porciovanie), balenie a expedovanie rôznych druhov mäsa (poliek, štvrtiek). Zariadenia bitúnku spĺňajú vysoké štandardy z pohľadu technologickej kvality, ako aj z pohľadu hygieny odporážania zvierat a ich následnej expedície.

Poslanie

Základnou povinnosťou je zabezpečenie welfare a bezstresového porážania zvierat. Zvieratá prežijú celý svoj život prirodzeným spôsobom a tým sa zabezpečuje najvyššia kvalita mäsa zodpovedajúca Farmfoods konceptu. Ochrana zvierat spočíva vo vytváraní a dodržiavaní dobrých životných podmienok pre zvieratá nielen počas ich života ale aj počas usmrcovania. Účelom je predchádzanie bolesti, minimalizovanie strachu a utrpenia počas ich usmrcovania. Počas nakladania, prepravy, vykladania, presúvania, preháňania a manipulácie pri omračovaní zvierat dbáme na to, aby sa zvieratá neľakali, aby sa s nimi zaobchádzalo šetrne.

Členenie prevádzky, hygiena zamestnancov

Prevádzka je dispozične členená na zázemie a výrobnú časť. Sú stavebne oddelené priečkou a prepojené dverami. Zázemie sa nachádza v administratívnej časti objektu a je členené na chodbu, sklad čistiacich potrieb, šatňu zamestnancov, WC s predsieňou pre zamestnancov vybavenou umývadlom a sprchou, kanceláriu vedúceho prevádzky s vlastným hygienickým zázemím, kanceláriu veterinárneho lekára a sklad obalového materiálu. Pracovníci prevádzky prichádzajúci do priameho styku s jatočnými telami a časťami jatočných tiel preto je potrebné udržiavať vysoký stupeň osobnej čistoty, preto majú zamestnanci zabezpečené kompletné sociálne zázemie. V systéme HACCP sa odborná spôsobilosť pokladá za kontrolný bod a školenia sa zaraďujú do preventívnych opatrení. Všetci zamestnanci absolvovali hygienické a bezpečnostné školenia, ktoré prebiehajú v pravidelných intervaloch.
Výrobná časť prevádzky je dispozične členená na kontajnerový bitúnok na porážanie ošípaných a oviec, manipulačnú miestnosť, miestnosť určenú na prísun, zabitie a odkrvenie hovädzieho dobytka a rozoberanie zvierat – hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, sklad organického odpadu – kafilérny box, chladiaci box na pozastavené mäso, miestnosť na príjem a umývanie prepraviek, rozrábkareň s vyčleneným priestorom na baliareň, chladiaci box na balené mäso, chladiaci box na ovčie mäso, chladiaci box na hovädzie/bravčové mäso, ktorý je prepojený s chladiacim boxom určeným na skladovanie hovädzieho/bravčového mäsa určeného na rozrábku, resp. balenie, expedíciu baleného mäsa, miestnosť na čistenie bachorov, príručný sklad pre modulárny bitúnok a sklad koží.

Výrobný postup:
Príjem zvierat

Na bitúnok sa prijímajú výlučne zdravé, čisté a označené zvieratá s príslušnými sprievodnými dokladmi. Zvieratá sú po príjazde na bitúnok skontrolované a šetrným spôsobom čo najskôr vyložené do odpočívacej zóny. Prevádzka má vytvorené samostatné vstupy zvonka na prísun zvierat.

Omračovanie a porážka

Omračovanie a porážku vykonáva odborne spôsobilý pracovník/mäsiar podľa stanovených postupov podľa prísnych pravidiel a šetrným spôsobom k zvieratám.

Sťahovanie kože a odštetinovanie

Sťahovanie kože u hovädzieho dobytka sa vykonáva kombináciou v ľahu na fixačnom vozíku , kde sa po nadrobení kože dokončí ťahom pri zdvíhaní kladkostrojom do polohy vo vise. Ak ide o sťahovanie kože u jahniat, koža sa sťahuje ručne. U ošípaných na obáranie a odštetinovanie sa využíva odštetinovač (modulárny bitúnok).

Vykolenie

Vykolenie je odstránenie vnútorností, ktoré sa vykonáva vo vise pri požadovanom roztiahnutí panvových končatín. Vykonáva sa v poliacej miestnosti. Vnútornosti po skončení prehliadky UVL presunú do chladiarne. Hovädzie držky sú zbavené bachorového obsahu a sú vyčistené v práčke následne sú presunuté do chladiarne.

Polenie

Na rozpolenie jatočných tiel hovädzieho dobytka sa používa poliaca a rozhruďovacia píla na jatočné telá ošípaných sa používa poliaca píla. Jatočné telá jahniat zostávajú po vykolení v celku.

Chladenie

Dočistené telá sú presúvané do predchladenej chladiarne. Chladia sa pri teplote 0?C až +4 ?C. Vedľajšie jatočné produkty pri teplote max +3?C.

Skladovanie

Skladujú sa v určených chladiarňach (chladiaci box ovčie mäso, chladiaci box hovädzie mäso, chladiaci box bravčové mäso) vo vise pri stanovenej teplote.

Rozrábanie

Z chladiarni sa presúvajú jatočné telá do rozrábky po ukončení chladiaceho procesu t.j. po dosiahnutí teploty max. 7?C po závesnej dráhe. Spracovanie mäsa z oviec, HD a ošípaných sa vykonáva časovo oddelene.

Expedovanie

Mäso a vnútornosti musia byť bez senzorických zmien, v požadovanej technologickej kvalite bez kontaminácie vychladené na teplotu max. 7?C a vnútornosti max. 3?C. Označenie mäsa a vnútorností je zabezpečené v zmysle legislatívy. Mäso a vnútornosti sú expedované do Rožňavy, kde na prevádzke patriacej spoločnosti GET Group sa vyrábajú výnimočné mäsové špeciality pre potreby reťazca FARMFOODS.