Čo je dobré vedieť o prídavných látkach v potravinách a o ich bezpečnosti

Účinky potravín obsahujúcich toxické množstvá chemických látok sa vyčíslujú ťažko. Poškodenia spôsobené mnohými nebezpečenstvami sa prejavia až po dlhom čase a sú dôsledkom interakcie a kumulatívneho účinku na naše telo. Obrovský nárast alergií, nádorových a iných ochorení sa pripisujú takzvaným „civilizačným chorobám“.

Prídavné látky sa do potravín pridávajú úmyselne aby splnili určité technologické funkcie alebo aby pomohli potraviny prepravovať na veľké vzdialenosti, zlacniť či konzervovať.

Sladidlá, farbivá, konzervačné látky, antioxidanty, nosiče, kyseliny, regulátory kyslosti, protihrudkové činidlá, protipeniace činidlá, objemové činidlá, emulgátory, emulgačné soli, stužovadlá, zvýrazňovače chuti a arómy, penotvorné činidlá, želírujúce činidlá, polevové činidlá, zvlhčovadlá, modifikované škroby, kypriace činidlá, komplexotvorné látky, stabilizátory, zahusťovadlá, látky na zlepšenie vlastností, vďaka ktorým kupujeme pocitovo lacné potraviny, však nemusia byť bezpečné.


História potravinárskych aditív

Prijatie jednotného harmonizovaného zoznamu potravinárskych prídavných látok pre Európsku úniu trvalo dlho. Vývoj môžeme rozdeliť do 3 samostatných etáp:

Prvá etapa: Skoré právne predpisy EÚ o prídavných látkach v potravinách sa zameriavali na potrebu vytvorenia samostatných zoznamov pre každú funkčnú skupinu prídavných látok. Prvá smernica, ktorá bola schválená, sa týkala farbív v roku 1962 a po prvýkrát sa v nej použil systém klasifikácie E-čísel. Nasledovali smernice pre konzervačné látky (1964), antioxidanty (1970) a emulgátory, stabilizátory, zahusťovadlá a želírujúce látky (1974). Ich prijímanie bolo ťažko preskúmateľné a výsledné smernice iba špecifikovali zoznam povolených látok. Tento zoznam zo 60 – 70 rokov minulého storočia tvorí 80% dodnes povolených prídavných látok.

Druhá etapa: V rámci krokov na vytvorenie vnútorného jednotného trhu sa Európske spoločenstvo dohodlo, že kontrola prídavných látok v potravinách by mala byť plne harmonizovaná. Toto sa dosiahlo v období rokov 1988 - 1995 a vychádzalo z rámca obsiahnutého v smernici 89/107. Využívanie smerníc si však vyžadovalo osobitnú implementáciu na vnútroštátnej úrovni každej členskej krajiny.

Tretia etapa: V roku 2008 bol dohodnutý nový širší rámec založený na nariadení, ktoré obsahovalo aj arómy a enzýmy - spoločne zoskupené ako „činidlá zlepšujúce výživu“. V novom Nariadení 1333/2008 sa uplatnili osobitné kontroly prídavných látok. To nadobudlo účinnosť v roku 2011 keď EÚ vypracovala zoznam prídavných látok, ktoré sú schválené na použitie v potravinách. Na zozname je 334 prídavných látok zaradených do 26 rôznych skupín.

V Nariadení ES č. 1333 z roku 2008 sa však stanovilo, že len 18 z týchto prídavných látok bolo s istotou bezpečných a v prípade 316 z nich je povinné ich prehodnotenie, aby sa rozhodlo, či sa ponechajú na tomto zozname alebo nie. Doteraz (do septembra 2020) však tieto prehodnotenia neboli dokončené a stále platia 40 – 60 ročné hodnotenia z pradávnych podkladov a hodnotení. Zodpovední v EÚ tým pripúšťajú riziko a nebezpečenstvo škodlivých účinkov povolených prídavných látok a nie je známe prečo táto neistota pretrváva počas toľkých rokov. Nie je hodnotená kombinácia prídavných látok, najmä ak v jednom výrobku nájdeme aj niekoľko desiatok rôznych druhov, a vplyv týchto kombinácií na zdravie ľudí.


Existujú tisíce prídavných látok

Podmienky povolenia novej prídavnej látky sú dnes zložité a možno aj bezpečné. Od roku 2008, t. j. za 12 rokov pri dnešnej úrovni vedy bolo povolených len 11 nových prídavných látok, čo tvorí značný nepomer k vyše približne 300 látkam povolených v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Za posledných 12 rokov bolo urgentne vyradených 7 prídavných látok zo zoznamu z roku 2008 ako výsledok procesov nedokončených hodnotení.

Vo svete bolo za posledné roky na základe rôznych štúdií zakázaných niekoľko prídavných látok, ktoré sú v EÚ stále povolené a to napríklad E153 Medicinálne uhlie (z rastlinnej suroviny) alebo E952 Cyklamáty. Vo svete sa používa cca ďalších 100 prídavných látok, ktoré v EÚ nie sú povolené. Prídavné látky niekde povolené a niekde nie, evokujú obrovský tlak na schvaľovacie a prehodnocovacie procesy s enormným ekonomickým lobingom potravinárov. Pritom zdravie človeka je na celom svete rovnaké.

Okrem vyššie zmienených cca 340 povolených prídavných látok, potravinári pridávajú aj nespočetné množstvo aróm a dymových aróm. V EÚ je ich schválených až 2550. V meškajúcom schvaľovacom procese je aj hodnotenie používaných enzýmov v potravinách.

Ďalšími dostatočne neprebádanými rizikami v konzumácií potravín sú pesticídy, antibiotiká, ťažké kovy, baktérie a vírusy postihujúce rastliny a zvieratá, nové technológie ako klonovanie, nanotechnológie, genetická manipulácia v použitých surovinách, a ani ich možné kontaminovanie počas výroby a distribúcie.


Lacné náhrady sú problém, vyhnite sa im

Vďaka vyspelým technológiám, prídavným látkam a arómam vedia výrobcovia nahradiť poctivé suroviny lacnými náhradami ako voda, škrob, múka, rastlinné tuky, sója, kožová emulzia, bielkovina zo šliach a kože, separáty z kostí atď. Majú tak efektívny nástroj na zlacňovanie výroby. A to sme ešte nehovorili o neoznačovaných náhradách, ktoré sa ku nám valia najmä zo zahraničia alebo sa vynechávajú pri prebaľovaní potravín.

Právne predpisy v EÚ sa v súčasnosti podrobnejšie prehodnocujú a upravujú. Orgány EÚ však majú jednoznačne na kontrolu niektorých skupín chemických látok (napr. rezíduá pesticídov, veterinárnych liekov) iný meter ako na iné (napr. prídavné látky, enzýmy). Komisia EÚ zatiaľ tieto rozdiely nevysvetlila a nezadala vykonanie prierezového hodnotenia. Ale jednoznačným dôkazom sú počty zakázaných látok povolených pred 50 – 70 rokmi a používaných doteraz.

Chemické prípravky na ochranu rastlín z 50. a 70. rokov minulého storočia sú už dávno zakázané, lebo boli údajne toxické. Na druhej strane je ťažko uveriteľné, že úroveň chemikov pri povoľovaní prídavných látok a aróm v potravinách bola v tom istom čase na takej úrovni, že všetky vtedy schválené „é-čka“ sú dodnes bezrizikové a zdravotne nezávadné.

Spomeňme aj ďalšie potenciálne riziká spojené s pridávaním prídavných látok a aróm do potravín. Napríklad, že do potravín sa môžu pridávať aj iné, než povolené prídavné látky a arómy. Použité prídavné látky nemusia splniť kritériá čistoty, alebo že môžu byť použité v nadmerných množstvách. Stáva sa aj to, že pri niektorých látkach nie sú maximálne povolené množstvá vôbec stanovené.

Najrizikovejším faktom je však to, že nie sú preskúmané účinky kombinácií rôznych povolených prídavných látok a ich interakcie a tiež fakt, že sa to zatiaľ ani neplánuje preskúmať.

Tieto riziká sú veľmi vysoké, keď si uvedomíme, že úradné kontroly sú nedostatočné, veľmi drahé a skôr sú zriedkavosťou aj na Slovensku. Sú vykonávané len na zlomkoch promile z vyrobených a predávaných potravín.


Existuje zdravá alternatíva


Aj keď je na prvý pohľad riešenie veľmi zložité, v skutočnosti je dostupnejšie a jednoduchšie, ako si po prečítaní tohoto článku myslíte. Na svoje nákupy voľte predajne FARMFOODS – Výnimočné potraviny, kde nájdete potraviny v maximálnej možnej miere bez prídavných látok, aróm a lacných náhrad s jasne vysledovateľným pôvodom od slovenských farmárov.

Farmfoods zastrešuje produkciu desiatky agrospoločností a má dnes zalistovaných celkovo vyše 800 položiek, z toho viac ako 500 z vlastnej produkcie. Na Slovensku nájdete výnimočné potraviny už na 40 miestach a ďalšie postupne pribúdajú.Nájdite predajňu FARMFOODS


Naša zákazníčka Andrea, ktorá je fanúšičkou FARMFOODS a čitateľkou etikiet, si dala námahu a poslala nám pár príkladov zloženia produktov s rovnakými názvami. Posúďte sami či sa oplatí čítať etikety a porovnávať na prvý pohľad rovnaké produkty. Len serióznym porovnaním zloženia je možné porovnávať ceny výrobkov. Porovnávajme za čo skutočne platíme pri pocitovo lacných výrobkoch. Ak máte podobné porovnania, potešíme sa ak nám ich tiež zašlete. Pozorným čítaním etikiet potravín chránite vaše zdravie aj peniaze.


Porovnanie výrobkov konkurenčných značiek
s výrobkami Farmfoods