Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Predávajúcim v internetovom obchode www.farmfoods.sk (ďalej len „internetový obchod“) je spoločnosť GET group, s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22588/V, IČO: 44428791, DIČ: 2022709128, IČ DPH: SK2022709128, Tel: +421 905 497 797, e-mail: info@farmfoods.sk (ďalej len „Predávajúci“).
  2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objedná tovar, ktorý Predávajúci ponúka vo svojom internetovom obchode (ďalej len „Kupujúci“).
  3. Kupujúci vykonaním záväznej objednávky v internetovom obchode potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a vyjadruje s nimi súhlas.
  4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné. VOP bližšie vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Právne vzťahy a podmienky vo VOP výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka na predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.
  5. Predmetom predaja v internetovom obchode sú potraviny vysokej kvality pochádzajúce zo Slovenska (ďalej len “tovar”).
  6. Každý tovar má svoju podsekciu a špecifikáciu (kód, gramáž, názov, jednotkovú cenu a pod.), ktorá je uvedená na obale tovaru.
  7. Orgán dozoru:
   Inšpektorát SOI pre Košický kraj
   Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
   fax č. 055/622 46 95
 2. Objednávanie tovaru
  1. Tovar je možné objednať 7 dní v týždni. Informácie o konkrétnych možnostiach uskutočňovania objednávok sú uvedené v záložke internetového obchodu „Objednávkový systém“. V prípade, ak je Kupujúcemu umožnené vybrať si z ponuky tovaru, zobrazí sa mu „Aktuálny zoznam výrobkov v ponuke/na sklade“, s možnosťou pridať tovar do košíka. V prípade ukončenia výberu tovaru si Kupujúci zvolí položku „K pokladni“ a uvedie požadované údaje vrátane spôsobu doručenia a úhrady platby za tovar. Kupujúci svoju objednávku odošle Predávajúcemu kliknutím na položku „Objednať s povinnosťou platby“.
  2. Objednávka Kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.
  3. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP Predávajúceho a vyjadruje s nimi súhlas. Pred uskutočnením záväznej objednávky je Kupujúci povinný označiť políčko "Súhlasím s obchodnými podmienkami", bez jeho označenia nie je možné objednávku uskutočniť.
  4. Odoslaním objednávky Predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu prejavuje Kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s podmienkami VOP.
 3. Akceptácia objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci Kupujúcemu e-mailom.
  2. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.
  3. Potvrdené objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné.
  4. Predávajúci sa zaväzuje na základe kúpnej zmluvy dodať Kupujúcemu vybraný druh a množstvo tovaru, v cene dohodnutej podľa objednávky, s garanciou doby spotreby minimálne 5 dní odo dňa doručenia tovaru. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
 4. Zrušenie a storno objednávky
  1. Po potrvdení objednávky Predávajúcim nie je storno zo strany Kupujúceho možné.
  2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti Kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, elektronicky alebo telefonicky. Ak Kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu Predávajúcim požadovaným spôsobom, objednávka sa ruší od začiatku.
  3. V súlade s ust. § 7 ods. 6, písm. d) zákona č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 5. Kúpna cena a platobné podmienky
  1. Predávajúci je platcom DPH.
  2. Kúpna cena tovaru je v internetovom obchode uvedená vrátane DPH. DPH je pri dodaní tovaru uplatňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi.
  3. K cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru vo výške 6 EUR. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
  4. V prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku, je k cene dopravy pripočítaná cena dobierky vo výške 5 EUR.
 6. Platba
  1. Platbu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:
   1. platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány spoločnosti TrustPay,
   2. prostredníctvom internetbankingu,
   3. e Platby VÚB,
   4. dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru.
  2. Platba je možná iba v EUR.
  3. Prílohou zásielky tovaru, ktorú odošle Predávajúci Kupujúcemu, je daňový doklad (faktúra) a dodací list.
  4. Tovar bude expedovaný na adresu uvedenú Kupujúcim po pripísaní úhrady kúpnej ceny tovaru na účet Predávajúceho, s výnimkou dodania tovaru na dobierku.
  5. V prípade, ak kúpna cena tovaru nebude pripísaná na účet Predávajúceho do uplynutia poslednej hodiny na uskutočňovanie objednávok, objednávka sa ruší. Vykonané úhrady kúpnej ceny, pripísané na účet Predávajúceho po uplynutí času na uskutočňovanie objednávok, budú vrátené Kupujúcemu na účet bez zbytočného odkladu.
 7. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci využíva na dodanie tovaru služby externého dopravcu, ktorý tovar prepravuje v špecializovaných autách s vratným chladiacim boxom. Zákazník si tovar zabalený v termotaške vyberie z boxu a box kuriér vezme späť. Box je označený etiketou VRATNÝ OBAL.
  2. Dodacia lehota na tovar Predávajúceho v ponuke internetového obchodu je uvedená v procese objednávania tovaru. Po úhrade ceny tovaru je Kupujúci informovaný Predávajúcim o vyexpedovaní a predpokladanom dodaní tovaru e-mailom.
  3. Miesto dodania tovaru je určené na základe záväznej objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodania tovaru sa považuje dodanie tovaru na Kupujúcim určené miesto.
  4. Dopravca tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je Kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar.
  5. Kupujúci je povinný od dopravcu riadne prevziať tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, vrátane ceny prepravy.
  6. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol pre účely dodania tovaru potrebné údaje o Kupujúcom dopravcovi tovaru. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. Ak Kupujúci nebol zastihnutý na ním uvedenej adrese, môže sa do doby spotreby tovaru informovať telefonicky na jeho prevzatie u dopravcu.
  7. Ak Kupujúci neoprávnene odmietne prevzatie tovaru od dopravcu, má Predávajúci nárok na náhradu všetkých nákladov súvisiacich s vybavením objednávky a prepravou tovaru, ako aj na náhradu škody, ktorá vznikne na tovare, podliehajúcom rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, vo výške hodnoty tovaru.
  8. Za neoprávnené odmietnutie prevzatia tovaru sa považuje také neprevzatie tovaru, pri ktorom dopravca vráti tovar späť Predávajúcemu s tým, že ho Kupujúci neprevzal na mieste a v čase dohodnutom podľa potvrdenej objednávky, pretože nebol na mieste dodania zastihnuteľný resp. jeho prevzatie Kupujúci odmietol bez toho, aby bola zásielka vadná.
  9. Tovar sa dodáva na adresu určenia vákuovo balený a zabezpečený proti poškodeniu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť balenia zásielky a jej obsahu, množstvo objednaného tovaru a potvrdiť dopravcovi jej prevzatie. V prípade poškodenia zásielky vyplní Kupujúci zápis o škode, v ktorom špecifikuje poškodenie zásielky a jej obsahu, v takomto prípade je Kupujúci oprávnený rozhodnúť sa, či v tomto stave zásielku preberie alebo ju vráti späť dopravcovi. Ak Kupujúci nevznesie námietky k zásielke pri preberaní tovaru, prevzatím zásielky potvrdzuje, že zásielka bola dodaná riadne, v súlade s objednávkou.
  10. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho prevzatia Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru - podpisom dopravcovi tovaru.
 8. Zľavy a výhody pri registrácii
  1. Kupujúci má možnosť, v prípade zaregistrovania sa na internetovej stránke Predávajúceho a udelenia súhlasu so zasielaním noviniek a propagačných materiálov o Predávajúcom, získať výhodu zľavy vo výške 2% z ceny každého jeho nákupu. Uvedenú zľavu je možné kombinovať so zľavami uvedenými nižšie v čl. 8.2 VOP.
  2. Kupujúci má po splnení podmienok uvedených v tomto bode VOP nárok na nasledovné zľavy:
   1. Pri nákupe od 50 do 99 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe dopravy zadarmo.
   2. Pri nákupe od 100 do 299 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 5 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
   3. Pri nákupe od 300 do 599 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 10 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
   4. Pri nákupe od 600 do 999 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 15 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
   5. Pri nákupe od 1000 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 20 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
  3. Pri registrácii Kupujúceho v internetovom obchode je Kupujúci povinný uviesť presné a pravdivé údaje. Pokiaľ dôjde u Kupujúceho k zmene údajov, je tento povinný takúto zmenu oznámiť bezodkladne Predávajúcemu. K zrušeniu registrácie je nevyhnutné, aby Kupujúci kontaktoval Predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@farmfoods.sk.
  4. Počas registrácie je Kupujúci vyzvaný k vytvoreniu prístupového hesla k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci je povinný nesprístupniť toto heslo tretej osobe a nezdieľať ho s ďalšími osobami. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na sprístupnenie alebo zneužitie svojho hesla treťou osobou.
  5. Predávajúci je oprávnený okamžite pozastaviť resp. zrušiť registráciu Kupujúceho, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že Kupujúci porušuje tieto VOP.
  6. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu internetového obchodu, je Predávajúci oprávnený účet Kupujúceho zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla.
  7. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za prípadné škody, ktoré mu vznikli v dôsledku sprístupnenia alebo zneužitia prístupového hesla treťou osobou, v rozpore s povinnosťou uvedenou v bode 8.3 VOP.
  8. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak si neoprávnene odmietne prevziať objednanú zásielku, budú mu všetky prípadné budúce objednávky v internetovom obchode zrušené. Po prípadnom uskutočnení objednávky týmto Kupujúcim bude objednávka zrušená a nebude vybavovaná. Kupujúci, ktorý spôsobil Predávajúcemu finančnú škodu a neuhradil mu náhradu škody, s týmto zrušením objednávky súhlasí bez výhrad.
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Predávajúci ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zodpovedá za spracúvanie osobných údajov v súlade s právnou úpravou uvedenou vyššie v tomto bode. Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho teda dotknutej osoby v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov je vybavenie objednávky čiže plnenie zmluvy. Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je zmluva. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú prepravná spoločnosť, orgány verejnej moci, audítor, AGROTRADE GROUP spol. s r.o., IČO: 31 668 861, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov - informačná povinnosť.
  2. V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa eshopu alebo kliknutím na tlačidlo vymazať účet v rozhraní svojho účtu.
  3. Viac informácií o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.
 10. Cookies
  1. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
  2. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze.
 11. Záruky a reklamácie
  1. Vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a relevantnými osobitnými právnymi predpismi.
  2. Doba spotreby a spôsob skladovania jednotlivých tovarov v internetovom obchode Predávajúceho je uvedený na obale daných tovarov.
  3. Po dodaní tovaru garantuje Predávajúci minimálne 5 dňovú dobu spotreby tovaru.
  4. Postup reklamácie je popísaný v Reklamačnom poriadku.
 12. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Predávajúci a kupujúci (PO) sa v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadeným Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31 826 253, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvom Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 22a zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania.
  2. Prípadné spory, ktoré vzniknú z právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 756 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 887/S, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.
  3. Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
   • Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
   • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
   • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
   • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
   • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
   • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.farmfoods.sk.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 25.05.2018 (posledná aktualizácia).