Product was successfully added to your shopping cart.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Predávajúcim v internetovom obchode www.farmfoods.sk (ďalej len „internetový obchod“) je spoločnosť GET group, s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22588/V, IČO: 44428791, DIČ: 2022709128, IČ DPH: SK2022709128, Tel: +421 905 497 797, e-mail: info@farmfoods.sk (ďalej len „Predávajúci“).
  2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objedná tovar, ktorý Predávajúci ponúka vo svojom internetovom obchode (ďalej len „Kupujúci“).
  3. Kupujúci vykonaním záväznej objednávky v internetovom obchode potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a vyjadruje s nimi súhlas.
  4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné. VOP bližšie vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Právne vzťahy a podmienky vo VOP výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka na predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.
  5. Predmetom predaja v internetovom obchode sú potraviny vysokej kvality pochádzajúce zo Slovenska (ďalej len “tovar”).
  6. Každý tovar má svoju podsekciu a špecifikáciu (kód, gramáž, názov, jednotkovú cenu a pod.), ktorá je uvedená na obale tovaru.
 2. Objednávanie tovaru
  1. Tovar je možné objednať 7 dní v týždni. Informácie o konkrétnych možnostiach uskutočňovania objednávok sú uvedené v záložke internetového obchodu „Objednávkový systém“. V prípade, ak je Kupujúcemu umožnené vybrať si z ponuky tovaru, zobrazí sa mu „Aktuálny zoznam výrobkov v ponuke/na sklade“, s možnosťou pridať tovar do košíka. V prípade ukončenia výberu tovaru si Kupujúci zvolí položku „K pokladni“ a uvedie požadované údaje vrátane spôsobu doručenia a úhrady platby za tovar. Kupujúci svoju objednávku odošle Predávajúcemu kliknutím na položku „Objednať s povinnosťou platby“.
  2. Objednávka Kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.
  3. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP Predávajúceho a vyjadruje s nimi súhlas. Pred uskutočnením záväznej objednávky je Kupujúci povinný označiť políčko "Súhlasím s obchodnými podmienkami", bez jeho označenia nie je možné objednávku uskutočniť.
  4. Odoslaním objednávky Predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu prejavuje Kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s podmienkami VOP.
 3. Akceptácia objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci Kupujúcemu e-mailom.
  2. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.
  3. Potvrdené objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné.
  4. Predávajúci sa zaväzuje na základe kúpnej zmluvy dodať Kupujúcemu vybraný druh a množstvo tovaru, v cene dohodnutej podľa objednávky, s garanciou doby spotreby minimálne 5 dní odo dňa doručenia tovaru. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
 4. Zrušenie a storno objednávky
  1. Po potrvdení objednávky Predávajúcim nie je storno zo strany Kupujúceho možné.
  2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti Kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, elektronicky alebo telefonicky. Ak Kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu Predávajúcim požadovaným spôsobom, objednávka sa ruší od začiatku.
  3. V súlade s ust. § 7 ods. 6, písm. d) zákona č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 5. Kúpna cena a platobné podmienky
  1. Predávajúci je platcom DPH.
  2. Kúpna cena tovaru je v internetovom obchode uvedená vrátane DPH. DPH je pri dodaní tovaru uplatňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi.
  3. K cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru vo výške 6 EUR. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
  4. V prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku, je k cene dopravy pripočítaná cena dobierky vo výške 5 EUR.
 6. Platba
  1. Platbu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:
   1. platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány spoločnosti TrustPay
   2. prostredníctvom internetbankingu
   3. e Platby VÚB
   4. dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru
  2. Platba je možná iba v EUR.
  3. Prílohou zásielky tovaru, ktorú odošle Predávajúci Kupujúcemu, je daňový doklad (faktúra) a dodací list.
  4. Tovar bude expedovaný na adresu uvedenú Kupujúcim po pripísaní úhrady kúpnej ceny tovaru na účet Predávajúceho, s výnimkou dodania tovaru na dobierku.
  5. V prípade, ak kúpna cena tovaru nebude pripísaná na účet Predávajúceho do uplynutia poslednej hodiny na uskutočňovanie objednávok, objednávka sa ruší. Vykonané úhrady kúpnej ceny, pripísané na účet Predávajúceho po uplynutí času na uskutočňovanie objednávok, budú vrátené Kupujúcemu na účet bez zbytočného odkladu.
 7. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci využíva na dodanie tovaru služby externého dopravcu, ktorý tovar prepravuje v špecializovaných autách s vratným chladiacim boxom. Zákazník si tovar zabalený v termotaške vyberie z boxu a box kuriér vezme späť.Box je označený etiketou VRATNÝ OBAL.
  2. Dodacia lehota na tovar Predávajúceho v ponuke internetového obchodu je uvedená v procese objednávania tovaru. Po úhrade ceny tovaru je Kupujúci informovaný Predávajúcim o vyexpedovaní a predpokladanom dodaní tovaru e-mailom.
  3. Miesto dodania tovaru je určené na základe záväznej objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodania tovaru sa považuje dodanie tovaru na Kupujúcim určené miesto.
  4. Dopravca tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je Kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar.
  5. Kupujúci je povinný od dopravcu riadne prevziať tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, vrátane ceny prepravy.
  6. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol pre účely dodania tovaru potrebné údaje o Kupujúcom dopravcovi tovaru. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. Ak Kupujúci nebol zastihnutý na ním uvedenej adrese, môže sa do doby spotreby tovaru informovať telefonicky na jeho prevzatie u dopravcu.
  7. Ak Kupujúci neoprávnene odmietne prevzatie tovaru od dopravcu, má Predávajúci nárok na náhradu všetkých nákladov súvisiacich s vybavením objednávky a prepravou tovaru, ako aj na náhradu škody, ktorá vznikne na tovare, podliehajúcom rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, vo výške hodnoty tovaru.
  8. Za neoprávnené odmietnutie prevzatia tovaru sa považuje také neprevzatie tovaru, pri ktorom dopravca vráti tovar späť Predávajúcemu s tým, že ho Kupujúci neprevzal na mieste a v čase dohodnutom podľa potvrdenej objednávky, pretože nebol na mieste dodania zastihnuteľný resp. jeho prevzatie Kupujúci odmietol bez toho, aby bola zásielka vadná.
  9. Tovar sa dodáva na adresu určenia vákuovo balený a zabezpečený proti poškodeniu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť balenia zásielky a jej obsahu, množstvo objednaného tovaru a potvrdiť dopravcovi jej prevzatie. V prípade poškodenia zásielky vyplní Kupujúci zápis o škode, v ktorom špecifikuje poškodenie zásielky a jej obsahu, v takomto prípade je Kupujúci oprávnený rozhodnúť sa, či v tomto stave zásielku preberie alebo ju vráti späť dopravcovi. Ak Kupujúci nevznesie námietky k zásielke pri preberaní tovaru, prevzatím zásielky potvrdzuje, že zásielka bola dodaná riadne, v súlade s objednávkou.
  10. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho prevzatia Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru - podpisom dopravcovi tovaru.
 8. Zľavy a výhody pri registrácii
  1. Kupujúci má možnosť, v prípade zaregistrovania sa na internetovej stránke Predávajúceho a udelenia súhlasu so zasielaním noviniek a propagačných materiálov o Predávajúcom, získať výhodu zľavy vo výške 2% z ceny každého jeho nákupu. Uvedenú zľavu je možné kombinovať so zľavami uvedenými nižšie v čl. 8.2 VOP.
  2. Kupujúci má po splnení podmienok uvedených v tomto bode VOP nárok na nasledovné zľavy:
   1. Pri nákupe od 50 do 99 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe dopravy zadarmo.
   2. Pri nákupe od 100 do 299 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 5 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
   3. Pri nákupe od 300 do 599 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 10 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
   4. Pri nákupe od 600 do 999 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 15 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
   5. Pri nákupe od 1000 EUR získa Kupujúci výhodu v podobe zľavy 20 % na celý nákup a dopravu zadarmo.
  3. Pri registrácii Kupujúceho v internetovom obchode je Kupujúci povinný uviesť presné a pravdivé údaje. Pokiaľ dôjde u Kupujúceho k zmene údajov, je tento povinný takúto zmenu oznámiť bezodkladne Predávajúcemu. K zrušeniu registrácie je nevyhnutné, aby Kupujúci kontaktoval Predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@farmfoods.sk.
  4. Počas registrácie je Kupujúci vyzvaný k vytvoreniu prístupového hesla k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci je povinný nesprístupniť toto heslo tretej osobe a nezdieľať ho s ďalšími osobami. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na sprístupnenie alebo zneužitie svojho hesla treťou osobou.
  5. Predávajúci je oprávnený okamžite pozastaviť resp. zrušiť registráciu Kupujúceho, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že Kupujúci porušuje tieto VOP.
  6. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu internetového obchodu, je Predávajúci oprávnený účet Kupujúceho zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla.
  7. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za prípadné škody, ktoré mu vznikli v dôsledku sprístupnenia alebo zneužitia prístupového hesla treťou osobou, v rozpore s povinnosťou uvedenou v bode 8.3 VOP.
  8. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak si neoprávnene odmietne prevziať objednanú zásielku, budú mu všetky prípadné budúce objednávky v internetovom obchode zrušené. Po prípadnom uskutočnení objednávky týmto Kupujúcim bude objednávka zrušená a nebude vybavovaná. Kupujúci, ktorý spôsobil Predávajúcemu finančnú škodu a neuhradil mu náhradu škody, s týmto zrušením objednávky súhlasí bez výhrad.
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu FarmFooods v rámci internetového obchodu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
  2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich sprístupňované v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
  3. Kupujúci zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek pri odosielaní objednávky, udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Predávajúci posielal Kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe v súlade so zák. č 147/2001 Z. z. o reklame. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnej ďalšej osobe.
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom adresovanej predávajúcemu a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@farmfoods.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
 10. Záruky a reklamácie
  1. Vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a relevantnými osobitnými právnymi predpismi.
  2. Doba spotreby a spôsob skladovania jednotlivých tovarov v internetovom obchode Predávajúceho je uvedený na obale daných tovarov.
  3. Po dodaní tovaru garantuje Predávajúci minimálne 5 dňovú dobu spotreby tovaru.
  4. Postup reklamácie je popísaný v Reklamačnom poriadku.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  2. Prípadné spory, ktoré vzniknú z právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 756 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 887/S, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.
  3. Kupujúci – spotrebiteľ – je v prípade jeho nespokojnosti so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@farmfoods.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len “subjekt ARS”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o alternatívnom riešení sporov”). ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o alternatívnom riešení sporov. Návrh podáva kupujúci - spotrebiteľ spôsobom upraveným v § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov.
   1. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
   2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa teda týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.