REKLAMAČNÝ PORIADOK FARMFOODS (e-shop)

 1. Definícia pojmov:

  Predávajúci: Predávajúcim v internetovom obchode www.farmfoods.sk je spoločnosť GET group, s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odiel:.Sro, Vložka 22588/V, IČO: 44428791, DIČ: 2022709128, IČ DPH: SK2022709128, Tel: 0905497797, e-mail: info@farmfoods.sk (ďalej len „Predávajúci“)

  Kupujúci: Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objedná tovar, ktorý predávajúci ponúka.

  Zásielka: Je tovar doručený na adresu kupujúceho.

  Tovar: Je produkt zakúpený v internetovom obchode www.farmfoods.sk
 2. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami a spôsobom reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde a ako možno reklamáciu uplatniť a vyjadruje s nimi súhlas.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.farmfoods.sk.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v jeho záručnej dobe.
 5. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru do uplynutia doby spotreby tovaru, vyznačenej na obale tovaru
 6. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 7. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na množstvo tovaru, poškodenie obalu tovaru alebo chybnú dodávku tovaru do 3 hodín od obdržania zásielky a to písomne na e-mailovú adresu info@farmfoods.sk. Pri reklamácii vád tovaru je potrebné uviesť číslo faktúry, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie, pri poškodenom obale odporúčame priložiť vyhotovené fotografie vadného tovaru. Zároveň je kupujúci povinný tento tovar zachovať v pôvodnom stave, v akom ho obdržal a pri dodržaní chladiaceho reťazca až do príchodu zástupcu predávajúceho. Zástupca predávajúceho vyzdvihne vadný tovar do 24 hodín a spíše s kupujúcim zápis o reklamácii.
 8. Pri mäsových výrobkoch a ostatnom potravinárskom tovare je možná reklamácia kvalitatívnych vád tovaru len do uplynutia doby spotreby garantovanej výrobcom, avšak iba za predpokladu, že boli dodržané všetky podmienky skladovania a manipulácie stanovené výrobcom. Podstatnou podmienkou pre akceptovanie reklamácie je preukázanie dodržania chladiaceho reťazca kupujúcim, t.j. aby dodaný tovar nebol v žiadnej chvíli vystavený vyšším teplotám ako je pri čerstvom mäse + 7°C a pri mäsových výrobkoch tak, ako určuje výrobca.
 9. Za kvalitatívne vady tovaru sa považuje osliznutie alebo zaparenie na povrchu, zmena chuti a vône - cudzí zápach, zmena konzistencie, zmena farby, fyzikálne znečistené mäso pri manipulácii, biologická kontaminácia, hniloba a plesnivenie.
 10. Pre vybavenie reklamácie kvalitatívnych vád tovaru sa odporúča, aby kupujúci informoval predajcu o reklamácii telefonicky alebo emailom, kde presne uvedie číslo faktúry, druh reklamovaného tovaru, dobu spotreby tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Kupujúcemu odporúčame za účelom zrýchlenia posúdenia reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť farebnú fotodokumentáciu vady tovaru, fotodokumentáciu prijatej faktúry a zaslať ich predávajúcemu.

  Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:
  info@farmfoods.sk
  Tel.: 0905 497 797
 11. Pre odborné posúdenie reklamácie sa predávajúci zaväzuje vyslaním zástupcu predávajúceho, ktorý osobne do 24 hodín navštívi kupujúceho, preverí chybný tovar a rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. V prípade nevybavenia reklamácie na mieste, bude spísaný zápis o reklamácii a reklamovaný tovar bude odovzdaný zástupcovi predávajúceho.Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zachovať pri dodržaní chladiaceho reťazca až do príchodu zástupcu predávajúceho.
 12. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  1. Uplynutím doby spotreby tovaru pri kvalitatívnych vadách tovaru.
  2. Nepredložením dokladov o zaplatení.
  3. Neoznámením zjavných vád tovaru (chybné množstvo tovaru, poškodenie obalu tovaru, chybnú dodávku tovaru) do 3 hodín od obdržania zásielky.
  4. Ak ku vade došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym skladovaním a to najmä nezachovaním chladiaceho reťazca kupujúcim. Pri pochybnostiach o zachovaní chladiaceho reťazca musí kupujúci jeho zachovanie  preukázať.
  5. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.
 13. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, poštou, textovou správou SMS, prípadne telefonicky.
 14. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.
 15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. výmenou vadného tovaru.
  2. vrátením kúpnej ceny za vadný tovar.
  3. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.