Štatút súťaže

farmfoods.sk/sutaz

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže zverejnenej na stránke www.farmfoods.sk/sutaz (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými na webovej stránke www.farmfoods.sk/sutaz, príspevkoch na sociálnych sieťach vyhlasovania súťaže informujúcich o akcii a v magazíne FARMFOODS - Chuťovky jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 31 668 861, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 2807/V (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže. Kontaktné údaje: info@farmfoods.sk

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie značky FARMFOODS – Výnimočné potraviny a jej výrobkov.
2) Súťaž je oznámená a zverejnená na webovej stránke www.farmfoods.sk/sutaz, v texte príspevkov na sociálnych sieťach vyhlasovateľa a v magazíne FARMFOODS - Chuťovky.

III. Trvanie súťaže

1) Súťaž prebieha od 25.9.2021 do 30.11.2021.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uvedením odpovede na súťažnú otázku na stránke www.farmfoods.sk/sutaz.
2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. odoslať odpoveď môže iba raz.
3) V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď viackrát, bude zo súťaže vyradený.
4) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky.
5) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže.
6) Celkový počet výhercov súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, je 8.
7) Určenia výhercov súťaže spomedzi účastníkov prebehne žrebovaním spomedzi všetkých zapojených súťažiacich. Výherca súťaže bude vyžrebovaný pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 5 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.

VI. Výhra a jej odovzdanie

1) Predmet výhry súťaže je 8x zážitková štvorchodová degustačná večera v penzióne a vinárstve Terra Wylak s ochutnávkou vín a ubytovaním na 1 noc. Predmet výhry je oznámený na webovej stránke www.farmfoods.sk/sutaz, v magazíne FARMFOODS - Chuťovky a v príspevkoch na sociálnych sieťach vyhlasovateľa.
2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 kalendárnych dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou e-mailu. V prípade, ak sa výherca súťaže do 3 kalendárnych dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
3) O presnom spôsobe uplatnenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailu.
4) Na uplatnenie výhry budú stanovené 2 termíny v 1 kvartáli roku 2022, v rámci ktorých si výhercovia budú môcť uplatniť výhru. Ak výherca nevyužije ani jeden z týchto 2 termínov, stráca na ňu nárok.
5) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na stránke www.farmfoods.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
3) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne kontaktné údaje. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra odovzdaná, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
4) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
5) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na stránke www.farmfoods.sk.

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Farmfoods.sk v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@farmfoods.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO 31 668 861, so sídlom Šafárikova 124, 048 01 Rožňava.
2) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo - od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, - požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu, - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, - požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.farmfoods.sk a uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.