Štatút súťaže v predajni FARMFOODS v OC Promenada

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže v predajni FARMFOODS v OC Promenada v Nitre (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 31 668 861, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 2807/V (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“) v mene spoločného prevádzkovateľa AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 36009652, DIČ: 2020472245. Kontaktné údaje: info@farmfoods.sk.

II. Účel súťaže
1) Cieľom súťaže je podpora predaja a zviditeľnenie predajne FARMFOODS – Výnimočné potraviny v rámci OC Promenada v Nitre.
2) Súťaž je spravidla oznámená v texte letákov, resp. v texte krátkeho formulára priamo v predajni, alebo vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

III. Trvanie súťaže
1) Súťaž prebieha v dňoch od 15. 01. do 03. 03. 2024.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1) Súťaž prebieha v predajni FARMFOODS – Výnimočné potraviny v OC Promenada v Nitre.
2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

V. Priebeh súťaže
1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť vyplnením súťažnej kartičky, formulára, a vhodením do súťažnej urny.
2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť viackrát po splnení podmienok a vyplnení súťažnej kartičky, formulára.
3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže.
4) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže.
5) Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, je 14.
6) Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle v týždni od 11. 03. 2024.

VI. Výhra a jej odovzdanie
1) Predmetom výhry súťaže je poukážka na nákup výrobkov FARMFOODS v hodnote 30, 15 a 10 €.
2) Zoznam výhercov súťaže bude oznámený v týždni od 11. 03., budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom. V prípade, ak sa výherca súťaže do 5 dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, na cenu nezískava nárok.
3) Výherca súťaže si výhru preberie priamo v predajni FARMFOODS - Výnimočné potraviny, v OC Promenada v Nitre.
4) Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže do predajne najneskôr do 30 dní, odkedy bol výherca súťaže vyžrebovaný a oboznámený s tým, že vyhral.
5) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme do 30 dní od kedy , takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovenia
1) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
3) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
4) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
5) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
6) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebookovej stránke FARMFOODS – Výnimočné potraviny.

VIII. Ochrana osobných údajova
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@farmfoods.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracované spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO 31 668 861, so sídlom Šafárikova 124, 048 01 Rožňava.
2) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo
- od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
- požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
- požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Záverečné ustanovenia
1) Tento štatút je zverejnený na stránke www.farmfoods.sk a uložený u vyhlasovateľa súťaže.

V Rožňave dňa 09. 01. 2024