Farma Dubník

Spoločnosť AT Dunaj bola založená 1.1.2000 na troskách družstva v konkurze, za účelom poľnohospodárskej prvovýroby, hlavnou činnosťou v tomto období bola rastlinná výroba v stredisku v Kamenici nad Hronom. Postupným odkúpením družstiev v Dubníku, následne časť PD v Rubáni, a v r 2007 PD v Moči sa rozšírila činnosť spoločnosti o živočíšnu výrobu. V rámci živočíšnej výroby sa spoločnosť zamerala na chov HD mliečneho typu – Holštajn. V súčasnosti spoločnosť AT Dunaj obhospodaruje 3300 Ha ornej pôdy v rámci 2 stredísk Kamenica nad Hronom a Dubník, a to v rôznych katastrálnych územiach okresov Komárno a Nové Zámky. Hlavnými pestovanými plodinami sú kukurica, pšenica, slnečnica, repka, sója bez GMO a krmoviny. Stredisko v Kamenici nad Hronom je zamerané na rastlinnú výrobu a výrobu krmovín. V r. 2001 pri rozšírení aktivít o POD Dubník bola činnosť doplnená o živočíšnu výrobu a aj napriek všeobecnému trendu v tom období rušiť chovy hovädzieho dobytka sa vedenie spoločnosti odvážne rozhodlo pre investície a rozširovanie v tejto oblasti chovu hovädzieho dobytka a mliečnej produkcie. Celá poľnohospodárska výroba je podriadená Farmfoods konceptu a je natur.

Vedenie spoločnosti AT Dunaj je presvedčené, že len tí chovatelia môžu dlhodobo prosperovať, ktorí sa venujú chovom na vysokej úrovni, a na základe tohto smerovania investície spoločnosti smerujú do tejto oblasti. Od samého začiatku všetky aktivity smerovali ku komplexnému riešeniu problematiky chovu HD, stanovili sa ciele a postupnosti, na základe ktorých boli vybudovane moderné ustajňovacie priestory pre 650 ks dojníc s vysokým štandardom ustajnenia zohľadňujúc vo vysokej miere Welfare zvierat nad rámec legislatívy EU. Okrem dojníc má v súčasnosti spoločnosť v chove ešte cca 550 kusov HD ostatných kategórií.

V roku 2015 bola v rámci zvýšenia kvality a efektívnejšieho získavania uvedená do prevádzky moderná dojáreň Boumatic s vysokým technologickým štandardom a 2 x 18 miestami pre dojenie. V tejto dojárni sa denne nadojí až okolo 18 000 l čerstvého slovenského mlieka. Pre zúžitkovanie hnojovice a exkrementov zvierat sa spoločnosť rozhodla pre netradičné moderné využitie tejto suroviny, a to využitím pre výrobu elektrickej energie v bioplynovej stanici. Odpadové teplo z tejto bioplynovej stanice zefektívnilo iné činnosti v spoločnosti. Vytvorili sa podmienky pre efektívnu výrobu mlieka a zároveň podmienky pre finalizáciu čerstvého slovenského mlieka spracovaním vo vlastnej mliekarni. Taktiež vyhnitá hmota z bioplynovej stanice je využitá na doplnenie organických živín pre plodiny a aplikácia sa vykonáva pomocou stacionárnych aplikátorov, ktoré sa zároveň využívajú aj na zavlažovanie a boli uvedené do prevádzky v r 2016.

Spoločnosť si v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov zakladá na dlhodobých a korektných vzťahoch, o čom svedčí aj fakt, že s niektorými spoločnosťami firma spolupracuje od svojho založenia.