POROVNANIE

BIO produkcia má významné postavenie v zdravom poľnohospodárstve, no stále je čo zdokonaľovať. Toxíny, stres a podvýživa sú pre BIO produkciu realita. Práve tieto faktory sa snažíme v našej NATUR produkcii odstrániť a zlepšiť tak kvalitu potravín do zatiaľ nepoznaných sfér. A prečo to všetko? Pre vašu spokojnosť.

BIO produkty sa vyrábajú s použitím len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. Musia to byt produkty z ekologického poľnohospodárstva, spĺnňajúce všetky predpisy zákona, a preto sa pravidelne kontrolujú. Na tento druh produkcie sa dá pravidelne získavať významná finančná podpora.

V rastlinnej výrobe používame takisto len zákonom povolené zložky prídavných látok a materiálov. Naše NATUR produkty vyrábame na základe prísnych vnútropodnikových pravidiel a všetky procesy pravidelne kontrolujeme. Stojíme si za svojou filozofiou, fungujúcou podla reťazca:
Zdravá pôda - Zdravé rastliny - Zdravé zvieratá - Zdravé potraviny - Zdraví ľudia - Nenarušená krajina.

Pôda

Pôda na ktorej BIO potravina vyrastie, musí byt zbavená akýchkoľvek chemických látok, ktoré sa do nej predtým dostali prostredníctvom umelého hnojenia.

Do pôdy sa nepridávajú žiadne škodlivé chemické látky a prípadné postupné zbavovanie pôdy škodlivín je identické s BIO požiadavkami.

Šľachtenie

V BIO produkcii je zakázané využívanie genetického inžinierstva v šľachtení zvierat.

Naše zvieratá si vážime, a preto pri šľachtení nevyužívame plemená, ktoré sú produktom genetického inžinierstva.

Monokultúry

Monokultúry pri pestovaní (dlhodobé pestovanie jednej plodiny na jednom pozemku) nie sú povolené.

Monokultúry nevyužívame z dôvodu skvalitnenia úrody a efektívnosti výroby.GMO

BIO produkty nesmú obsahovať žiadne geneticky modifikované organizmy (geneticky upravované zložky).

Naše prírodné NATUR produkty neobsahujú žiadne geneticky modifikované organizmy.Erózia

Osevný postup a technológie pestovania musia brániť erózii pôdy.

Osevný postup a technológie pestovania bránia erózii pôdy čím prispievajú k nenarušenej krajine.

Pesticídy

Použitie pesticídov nie je povolené. Výnimku tvoria len prípady s povolením kontrolného orgánu. Eliminácia akýchkoľvek pesticídov ovplyvňuje vegetačný (rastový) proces rastliny. Pocas celej vegetácie sa vyvíjajú pod tlakom škodcov, burín a chorôb. Výsledkom je často poškodená a nízka úroda.

Spoločnosti skupiny FARMFOODS používajú len certifikované pesticídy, ktoré sú v doporučených množstvách úplne neškodné pre rastliny a životné prostredie. Vďaka nim sú naše rastliny pred zberom zdravé a neobsahujú žiadne škodliviny z postrekov. Pomocou odbornej a správnej ochrany počas vegetácie je naša úroda zdravo vyvinutá. Nie je napadnutá toxínmi ani chorobami.

Hnojenie

V dôsledku nesprávneho zrenia organických hnojív často dochádza k nekontrolovateľnému úniku živín do spodných vôd a do ovzdušia. Hnojenie takýmto nesprávne vyzretým organickým hnojivom predstavuje nedostatočnú výživu pre rastliny. Tie trpia, sú náchylnejšie na choroby a úroda sa znižuje. Napadnuté plody sú zakrpatené, obsahujú veľa toxínov a sú náchylnejšie na choroby a škodcov (napr. červíky).

Pri rastlinách využívame v maximálnej miere organické hnojenie exkrementami zvierat, ale aj hnojenie vyhnitým substrátom z bioplynových staníc, bakteriálne hnojivá, prípadne zelené hnojenie - s dodržovaným dávkovaním a s presným zapracovávaním do pôdy (aby sme sa vyhli strate živín a znečisteniu ovzdušia). Každú plodinu hnojíme cielene podla jej potrieb a podla našich zámerov. Hnojivá rastlinám dodávame najmä v organickej forme, ale aj v certifikovaných, pre rastlinu neškodných hnojivách. Za účelom bezstratového dodania potrebného množstva živín v konkrétnej fáze rastu využívame aj listovú výživu, dodávanú priamo cez list. Tento postup je nutný, ak chceme udržať rastlinu vitálnu a úrodu kvalitnú.

Organické vs umelé hnojivá

Živiny dodávané organickými, ale aj umelými hnojivami musia prejsť rovnakou premenou. Takto vzniká výživná chemická zlúčenina, ktorú rastlina prijíma cez koreň alebo cez list. Rozdiel je však v tom, že organické hnojivá prirodzene zvyšujú podiel humusu v pôde. Humus je veľmi prospešný, pretože je základným faktorom spomínanej chemickej premeny a pomáha prirodzene udržiavať živiny vo formách vhodných na príjem rastlinou.

vlnka