Product was successfully added to your shopping cart.

Ochrana osobných údajov – Informačná povinnosť

AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO: 31 668 861, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
Kontaktné údaje: agrotradegroup@agrotradegroup.sk, tel.: +421-58-7880800 (ďalej len “prevádzkovateľ”)
zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@agrotradegroup.sk

Týmto Vás informujeme, že Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre daný účel spracovania, osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby na to poverené, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s jeho bezpečnostnou politikou.

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávame na jednotlivé účely na základe:
1. Súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
2. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorení zmluvy,
3. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
4. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom a poriadkom spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o. zo dňa 11. 6. 2007, ktorý je účinný odo dňa 1. 1. 2008.

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania nájdete ďalej v časti Účel a právny základ spracovávania osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?
- Odvolať súhlas – v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, informujeme Vás, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať či už elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne alebo osobne na adrese prevádzkovateľa. Zároveň Vás informujeme, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na základe Vášho súhlasu spracúvali.
- Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
- Právo na opravu – robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím informujte nás.
- Právo na výmaz (zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaša žiadosť bude posúdená a budeme Vás informovať, či jej môžeme alebo nemôžeme vyhovieť.
- Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili rozsah spracúvaných osobných údajov.
- Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu, toto právo sa však týka len osobných údajov, ktoré sme získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
- Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktorého právnym základom sú naše legitímne oprávnené záujmy.
- Právo podať sťažnosť na dozorný orgán – ak sa domnievate, že Vaše osobné údajov sú spracúvane nezákonne, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.