Štatút vianočnej súťaže v predajniach FARMFOODS

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže v predajniach siete FARMFOODS - Výnimočné potraviny (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 31 668 861, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 2807/V (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“) v mene spoločných prevádzkovateľov GET group, s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 44428791, DIČ: 2022709128, IČ DPH: SK 2022709128; TERRA WYLAK, s r.o., Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 47245689, DIČ: 2023687842, IČ DPH: SK 2023687842 a AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 36009652, DIČ: 2020472245, IČ DPH: SK7020000020; a ďalšie spoločnosti: AT TATRY spol. s r.o.; AT DUNAJ spol. s r.o.; AT ABOV, spol. s r.o.; AT NAWARO, spol. s r.o.; AGROSTAAR KB spol. s r.o.; Rosenau s.r.o.; Mikrovak s.r.o. . Kontaktné údaje: info@farmfoods.sk

II. Účel súťaže
1) Cieľom súťaže je podpora predaja výrobkov siete FARMFOODS – Výnimočné potraviny.
2) Súťaž je oznámená na webovej stránke www.farmfoods.sk a v texte príspevku na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže FARMFOODS - Výnimočné potraviny.

III. Trvanie súťaže
1) Termín konania súťaže je od 28.11.2022 do 9.1.2023.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkych v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

V. Priebeh súťaže
1) Do súťaže sa možno zapojiť po nákupe v predajni FARMFOODS v hodnote nad 25 €, a to vyplnením súťažnej kartičky, jej opečiatkovaním personálom predajne a vhodením do súťažnej urny.
2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť viackrát. 1 vyplnená a opečiatkovaná kartička predstavuje 1 zapojenie sa do súťaže.
3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v štatúte súťaže.
4) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci súťaže.
5) Celkový počet výhercov súťaže je 222 (1. miesto; 2. miesto; 3. miesto; 97 výhercov balíčka s 2x zásterou, škrabkou a vareškou; 122 výhercov balíčka so zásterou, vareškou, nálievkou a škrabkou). Presné zloženie balíčkov pre všetkých výhercov je uvedené v článku VI. bod 1.
6) Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle.

VI. Výhra a jej odovzdanie
1) Predmetom výhry je 222 ks vianočných balíčkov nasledovne:
- 1. miesto: 100 € poukážka FARMFOODS + zástera, mlynček na korenie, nálievka na víno, škrabka na syr, vareška
- 2. miesto: 50 € poukážka FARMFOODS + zástera, mlynček na korenie, nálievka na víno, škrabka na syr, vareška
- 3. miesto: 30 € poukážka FARMFOODS + zástera, mlynček na korenie, nálievka na víno, škrabka na syr, vareška
- 97 ks balíčkov: 2x zástera, vareška a škrabka
- 122 ks balíčkov: zástera, vareška, nálievka a škrabka
2) Výhercovia súťaže budú vylosovaní najneskôr do 31.1.2023. O získaní výhry budú oboznámení najneskôr do 30 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to e-mailom alebo telefonicky.
3) Výhry budú výhercom odovzdané v predajniach FARMFOODS, pričom konkrétna predajňa na vyzdvihnutie ceny bude určená výhercom.
4) Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže informácie potrebné na odovzdanie ceny.
5) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže.

VII. Osobitné ustanovenia
1) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
3) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne kontaktné údaje. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
4) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
5) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený použiť informácie od súťažiacich na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na webovej stránke www.farmfoods.sk/statut-sutaze-vianocna.

VIII. Osobitné ustanovenia
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@farmfoods.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO 31 668 861, so sídlom Šafárikova 124, 048 01 Rožňava.
2) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo
- od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
- požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
- požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Ochrana osobných údajov
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo za účelom vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@farmfoods.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO 31 668 861, so sídlom Šafárikova 124, 048 01 Rožňava.
2) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo
- od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
- požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
- požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

X. Záverečné ustanovenia
1) Tento štatút je zverejnený na stránke www.farmfoods.sk a uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

V Rožňave dňa 21.2.2023