Podmienky newslettra

Prihlásením sa k odberu Newslettera súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 31 668 861, DIČ: 2020474621, IČ DPH: SK 7020000020 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v mene spoločných prevádzkovateľov GET group, s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 44428791, DIČ: 2022709128, IČ DPH: SK 2022709128; TERRA WYLAK, s r.o., Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 47245689, DIČ: 2023687842, IČ DPH: SK 2023687842 a AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 36009652, DIČ: 2020472245, IČ DPH: SK7020000020, e mail: info@farmfoods.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu je po dobu trvania účelu spracovania alebo od posledného poskytnutia služieb alebo tovaru.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).
Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zo@eurotrading.sk

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu: info@farmfoods.sk,
b) telefonicky +421 905 497 797 alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.