Správa

Kontaktné informácie

GET group, s.r.o.

Šafárikova 124,
048 01 Rožňava

zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 22588/V

ICO: 44428791

DIC: 2022709128

ICDPH: SK2022709128

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

+421 905 497 797

info@farmfoods.sk