POLITIKA SPOLOČNOSTI GET GROUP, s.r.o.

POSLANÍM NAŠEJ SPOLOČNOSTI JE:

Zabezpečiť výrobu, predaj a distribúciu slovenských farmárskych výrobkov v krátkom potravinovom reťazci FARMFOODS a tým uspokojiť potreby zákazníkov, ktorí sú orientovaní na kvalitné domáce farmárske výrobky

ZÁMEROM SPOLOČNOSTI JE:

Neustály rozvoj spoločnosti, udržanie si stabilného postavenia na trhu a budovanie firemnej kultúry s ohľadom na bezpečnosť zdravotnej nezávadnosti potravín, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Svoje ciele sa spoločnosť rozhodla vykonávať tak, aby boli splnené:

 • požiadavky zákazníkov na kvalitu, bezpečnosť, termíny dodania, cenu, rozsah poskytovaných služieb a výrobkov a ochranu životného prostredia;
 • legislatívne požiadavky v oblasti bezpečnosti zdravotnej nezávadnosti potravín so schopnosťou identifikovať, analyzovať a kontrolovať riziká spojené s ich činnosťou;
 • legislatívne požiadavky v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a minimalizovali sa dopady na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Spoločnosť považuje integrovaný manažérsky systém za významný nástroj k dosiahnutiu jej zámeru.

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, BOZP A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

Spoločnosť GET GROUP, s.r.o. sa v súlade so svojím zámerom zaväzuje:

 • všetky ciele, plány, programy, procesy a činnosti plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať s cieľom zlepšovania bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • všetky ciele, plány, programy, procesy a činnosti plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať v súlade s legislatívou bezpečnosti potravín, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • neustále vyhodnocovať negatívny vplyv činností spoločnosti na bezpečnosť potravín, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a realizovať opatrenia, ktorých výsledkom je zlepšenie v jednotlivých oblastiach;
 • pre spoluprácu vyberať obchodných partnerov, ktorí svoje činnosti vykonávajú v súlade s politikou spoločnosti;
 • prijímať a vyhodnocovať podnety a pripomienky obchodných partnerov a zainteresovaných strán a podať informácie o prijatých opatreniach a záveroch;
 • neustále rozvíjať uvedomelosť pracovníkov spoločnosti pravidelnými školeniami;
 • pri hľadaní riešení otázok bezpečnosti potravín, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spolupracovať s verejnosťou, verejnými a štátnymi organizáciami a informovať ich priebežne o aktivitách spoločnosti v riešení otázok a dosahovaných výsledkoch;
 • neustále rozvíjať zavedený systém integrovaného manažérstva

Ing. Róbert Németh, Peter Legnár
Konatelia spoločnosti