Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „súhlas“)

Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov uchádzač o zamestnanie (ďalej len „dotknutá osoba“) udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov partnerom projektu FARMFOODS a to AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO: 31 668 861, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava (ďalej len „prevádzkovateľ 1“), kontaktné údaje prevádzkovateľa: e mail – agrotradegroup@agrotradegroup.sk, AT AGROTURIEC, spol. s r. o., IČO 36 009 652, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava (ďalej len „prevádzkovateľ 2“), kontaktné údaje prevádzkovateľa: e mail – atagroturiecpers@agrotradegroup.sk, GET group, s. r. o. 44 428 791, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava (ďalej len „prevádzkovateľ 3“), kontaktné údaje prevádzkovateľa: e mail: getgrouppers@agrotradegroup.sk , TERRA WYLAK, s. r. o., IČO 47 245 689, Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie (ďalej len „prevádzkovateľ 4“), kontaktné údaje prevádzkovateľa: e mail: terrawylakpers@agrotradegroup.sk , AT DUNAJ, spol. s r. o., IČO 31 734 600, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava (ďalej len „prevádzkovateľ 5“), kontaktné údaje prevádzkovateľa: e mail – atdunajpers@agrotradegroup.sk, všetci spolu (ďalej len “prevádzkovateľ”), ktorý na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v zaslanom životopise (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, vzdelanie, pracovné skúsenosti) za účelom výberového konania a evidencie uchádzačov o zamestnanie na obsadenie pracovného miesta u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ 1 informuje dotknutú osobu o tom, že má ustanovenú zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracovávaním osobných údajov u prevádzkovateľa, ktorú môžete kontaktovať na zodpovednaosoba@agrotradegroup.sk.

Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu získané prevádzkovateľom 2, prevádzkovateľom 3, prevádzkovateľom 4, prevádzkovateľom 5 budú poskytnuté príjemcovi a to spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO: 31 668 861, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, kontaktné údaje sprostredkovateľa sú: e mail – agrotradegroup@agrotradegroup.sk, tel. číslo: +421-58-7880800, ktorá má ustanovenú zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracovávaním osobných údajov u sprostredkovateľa. Zodpovednú osobu v prípade potreby môžete kontaktovať na zodpovednaosoba@agrotradegroup.sk.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje neúspešných uchádzačov vymazané.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu, z ktorej obdržal potvrdenie o prijatí životopisu.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa spracovania jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má rovnako právo od prevádzkovateľa vyžadovať:
• potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
• dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
• dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
• dotknutá osoba má právo požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.